مشاوره و اجرا - ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻦ

ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری وﻤﻬﺎی اوﻟﻪ: ﻋﻼﺋﻤ ﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد ﻣﺜﻞ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری وراه ﻓﺮار ، ﻤﻬﺎی اوﻟﻪ و.... اراﺋﻪ ﻣﻨﻤﺎﺪ. 


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری

مشاوره و اجرا - کلیدهای قطع و وصل

کلیه کلیدها باید بطور ایمن محصورشده باشند . -کلیدها باید طوری نصب و اتصال زمین شوند که هنگام کار خطری ایجاد نکنند .  -اگر امکان بسته شدن کلیدها توسط نیروی جاذبه وجود داشته باشد در این صورت باید به قفلی مجهز شوند که آنها را بازنگهدارد .


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
کلیدها ,کلیدها باید

مشاوره و اجرا - ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورهای روغنی که در فضای آزاد و روی زمین قرار داده می شوند باید : الف ) در محلی عاری از مواد قابل اشتعال نصب شوند . ب) پائین تر از سطح زمین قرارداده شده و یا دورآنها به نحوی محصور شود که روغن ریخته شده از آنها در سطح زمین پخش نگردد . 


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
زمین

مشاوره و اجرا تجهیزات الکتریکی

وسائل کنترل کننده نظیر کلیدها ، فیوزها و قطع کننده های مدار نباید در محلهائی که مایعات قابل اشتعال و مواد قابل انفجار یا گازهای قابل اشتعال وجود دارد نصب گردند ، مگر آنکه برای چنین منظورهائی ساخته شده باشند .


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
قابل ,قابل اشتعال

مشاوره و اجرا - سیم های برق

کلیه سیمهای برق باید دارای روپوش عایق بوده و از پیچیده شدن آنها بدوراشیاء تیز و برنده اکیدا جلوگیری شود .  -سیمهای نول ، حفاظت کننده و جبران کننده باید به وضوح از سایر سیمها متمایز شوند . 


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع

مشاوره و اجرا - راهکارهای تحویل تجهیزات

برای هر نوع و تعداد تجهیزات، سازنده باید روش نصب، بازبینی و راهاندازی را به شرح زیر ارائه نماید: 

1- دستورالعمل نصب 2- جداول بازرسی 3- دستورالعمل راه اندازی، دارای ضوابط ایمنیمشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع

مشاوره و اجرا - شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر

نوعی شیر یکطرفه که معموالآ در سیستمهای اسپرینکلر بهکار رفته و دارای فشارسنج میباشد. این وسیله میتواند به صورت پکیج متشکل از مکانیزم تشخیص جریان و ارسال سیگنال به سیستم اعالم حریق، شیر تخلیه و زنگ هشدار مکانیکی بوده و استفاده از آن در ابتدای رایزرهای اسپرینکلر توصیه میشود.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
اسپرینکلر

مشاوره و اجرا - سیستم بارنده لوله خشک

هنگامیکه دمای هوای محیط کمتر از 9 درجه سانتیگراد ویا در شرایطی که نتوان دمای محیط را بیش از آن دما نگه داشت سیستم های بارنده خشک به کار گرفته می شوند. درون لوله ها از نیتروژن با هوای فشرده استفاده شده و آب در محیط گرم قرار داده می شود.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
محیط